beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
1 (1-10)
NaslovKotrigi, illiti zapovedi voinichke vu taboru szlavnoga horvaczkoga orszaga / pod commandum, illiti zapovedjum preszvetloga nyih excellencie goszpodina groffa Josefa Esterhazia, Kralyevsztvin Dalmatinszkoga, Horvaczkoga, y Szlovenszkoga bana, plachnem, y krainszkem vu Javorniu szkup zpravlyenem junakom dneva trinaisztoga meszecza Juliussa, leta jezero szedem szto trideszeti y szedmoga ochituvani, y z-priszegum potvergyene.
IzdanjeElektroničko izd. izvornika objavljenog 1737.
NakladnikZagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2009.
rrep
1
1 (1-10)