Diogenesh ili Szluga dveh zgublyeneh bratov : veszeli igrokaz vu peterom zpelyivanyu / po Tomashu Mikloushich P. Z. vu novem pogledu na vnogeh selyu na szvetlo dan
Diogenesh ili Szluga dveh zgublyeneh bratov : veszeli igrokaz vu peterom zpelyivanyu / po Tomashu Mikloushich P. Z. vu novem pogledu na vnogeh selyu na szvetlo dan