Molitve koje duhovni paztiri z-pobosnem lyudztvom zkerbi nyihovi duhovnoi zaufanem obchinzko moliti imaju : Za haszen biskupie Zagrebechke po zapovedi y oblazti gozpodina biskupa za povekshavanye szlusbe Bosje y obdersavanye szlosnoga y jednakoga nachina vu molenyu na horvaczki jezik obernyene y napervo dane
Molitve koje duhovni paztiri z-pobosnem lyudztvom zkerbi nyihovi duhovnoi zaufanem obchinzko moliti imaju : Za haszen biskupie Zagrebechke po zapovedi y oblazti gozpodina biskupa za povekshavanye szlusbe Bosje y obdersavanye szlosnoga y jednakoga nachina vu molenyu na horvaczki jezik obernyene y napervo dane